Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2015

Đáp Lời Sông Núi - HD

Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi,
Tổ quốc lâm nguy, xương máu này ta nguyện hiến dâng.
Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi,
Quyết bảo vệ giang san, ta thà chết cho quê hương. 
Nhạc Phẩm: Đáp Lời Sông Núi
Nhạc Sĩ: Trúc Hồ

Đăng nhận xét