Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2015

Thề Không Phản Bội Quê Hương - Trích Trong Hùng Ca Sử Việt - ASIA 2011

Một cánh tay đưa lên
Hàng ngàn cánh tay đưa lên
Hàng vạn cánh tay đưa lên
Quyết đấu tranh cho một nền hòa bình công chính


Đăng nhận xét