Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2015

Thề Không Phản Bội Quê Hương - Trích Trong Hùng Ca Sử Việt - ASIA 2011

Một cánh tay đưa lên
Hàng ngàn cánh tay đưa lên
Hàng vạn cánh tay đưa lên
Quyết đấu tranh cho một nền hòa bình công chính