Thứ Sáu, 30 tháng 3, 2018

Có Một Điều


Sáng Tác: Linh Mục Ân Đức
Tiếng Hát: Ngọc Hạnh, Ngọc Thủy, Tứ Ca Tam Hiệp
Thực Hiện: Thánh Ca Tuyển Chọn