Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2013

Thơ Tranh:Lỡ Hẹn


Thơ: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh


Đăng nhận xét