Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2013

Du Khảo - Đại Học Khoa Học Cần Thơ - Niên Khoá 1970-1974

1/5/1971 - Lăng Thoại Ngọc Hầu - Châu Đốc1/5/1971


 1/5/1971 - Hòn Lại Sơn


25/2/1973 - Sơn Tiên


24/2/1973 - Núi Choé


Kim Phượng

Đăng nhận xét