Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2013

Chúa Tôi
Chúa  cao  cao  tít  tận  trời
Làm  sao  cúi  xuống  cứu  đời  cứu  con
Chúa  cao  tợ núi  như  non
Mong  chi  thấy  được  thân  con  mỏng  dòn

Thân  căng  thập  tự mõi  mòn
Đôi  vai  oằn  nặng  thân  còn  cưu  mang
Ai  người  khốn khổ  lầm  than
Quì  bên  chân  Chúa  xin  mang  về  trời

Chúa  tôi  còn  nói  bằng  lời
Năng  cử  năng  động  một  đời  chở  che
Chúa  tôi  còn  lắng  còn  nghe
Quì  bên  chân  Chúa  mà nghe  lệ  trào

Kim Phượng
Đăng nhận xét