Thứ Bảy, 2 tháng 9, 2017

Hình Bóng Người Thương


Đã lìa cõi tạm trần gian
Trở về cát bụi mây ngàn cách xa
Phù du một kiếp vội qua
Lấy chi đền đáp bao la biển đời
Nhớ ơn công đức cao vời
Tâm con ghi khắc những lời khuyên răn
Mơ tìm trong cõi vĩnh hằng
Đêm nay bóng cũ phải chăng Ba về 


Kim Phượng
Ngày Nhớ Ơn Cha 2017