Thứ Năm, 19 tháng 2, 2015

Chén Xuân


Người ở xa xôi tận chốn nào
Đêm thầm mong đợi tiếng lòng trao
Thèm nghe tiếng pháo đêm trừ tịch
Quyện nhập hương yêu chén rượu đào


Kim Phượng
26.1.2015