Thứ Tư, 21 tháng 3, 2018

Xuân Lòng - Khóc Cười


Bài Xướng: 

Xuân Lòng

Năm tàn tháng lụn Tết quê người
Viễn khách xuân lòng hẳn kém tươi
Gửi chút duyên thừa về chốn cũ
Cười!

Kim Phượng
***
Bài Họa:

Khóc Cười


Lữ khách mong mau gặp lại người,
Giải bày nỗi khổ kém vui tươi,
Quê hương đang khóc sao anh lại
Cười!

Khôi Nguyên