Thứ Năm, 31 tháng 7, 2014

Tiễn Biệt Nhà Văn Anh Vân
Thơ: Kim Oanh
Điếu Văn: Kim Phượng
Giọng Đọc: Dương Thượng Trúc
Đăng nhận xét