Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2013

Họa: Mai Xa Vĩnh Long
Biết nói gì đây đất Vãng Long
Tiễn người đêm cuối quán bên sông
Người về phương ấy xin nhớ mãi
Thầm lặng nơi này vẫn đợi mong

Biết nói gì đây lúc xa nhau
Mắt thay lời tiễn nhẹ nhàng trao
Giọt nắng bên thềm buồn hiu hắt
Lục bình vẫn mãi đậm xanh màu

Biết nói gì nơi bến..đò đưa.
Đôi bờ mong nhớ nói sao vừa
Lòng đang chở nặng sầu bịn rịn
Ôi phút chia tay quá não nề

Biết nói gì đây đất Vãng Long
Buồn tiễn người đi...cảnh quạnh mông.

Quên Đi


Đăng nhận xét