Thứ Tư, 23 tháng 8, 2017

Hè Này Vắng Phượng


Thơ Nguyễn Cao Khải
Tranh Kim Oanh