Thứ Hai, 21 tháng 8, 2017

Thầy Hay Thợ? - Ơn Nghĩa Cao Dày


Bài Xướng:

Thầy Hay Thợ?

Tài đức gì đâu được gọi thầy?
Chỉ là lão thợ hết thời đây
Đường tu chửa đến đuôi bờ giác
Vốn học không rồi cục gạch xây
Tiêu khiển bạn đời thơ với thẩn
Hành thiền công quả búa và cây
Khuôn hòm cái khánh qua ngày tháng
Tài đức gì đâu dám nhận thầy.

Cao Linh Tử
15/8/2017
***
Bài Họa:

Ơn Nghĩa Cao Dày

Công Cha nghĩa Mẹ với ơn Thầy
Tài đức trau giồi khắc cốt đây
Thế hệ mai sau cần gắng giữ
Tiền nhân đời trước bỏ công xây
Mẹ Cha nhân hậu thơm hoa trái
Con cháu hiền lương phúc cội cây
Cuộc sống mỗi ngày thêm hữu dụng
Công Cha nghĩa Mẹ với ơn Thầy

Kim Phượng


Đăng nhận xét