Thứ Sáu, 9 tháng 2, 2018

Tình Sầu


Ai chở hộ tôi một khối sầu
Cho thuyền tình nhẹ lướt trôi mau
Cho người năm cũ quên thề cũ
Tim nồng khâu bớt vết thương sâu

Kim Phượng