Thứ Ba, 15 tháng 5, 2018

Dạo Cảnh Niết Bàn - Chánh Niệm Làm Đẹp Cuộc Đời


Bài Xướng:

Dạo Cảnh Niết Bàn


Dạo cảnh thong dong nắng xế tàn
Vui cùng sông nước bóng chiều sang
Chùa xa vách đá mây tan tụ
Núi lặng ven rừng gió chuyển lan
Thiện pháp dìu thân về bến lạc
Lòng lành dẫn ý đến bờ an
Non thiền tận hưởng vô tâm ý
Tuổi lão ngao du cảnh Niết Bàn

Hương Thềm Mây
GM Nguyễn Đình Diệm
***
Bài Họa:

Chánh Niệm Làm Đẹp Cuộc Đời

Tuổi đời lần lựa sắc phai tàn
Nào khác đò chiều lỡ chuyến sang
Phật pháp kiên trì thân tỉnh giác
Vườn tâm giải đãi cỏ tràn lan
Trót không duyên nợ do phần số
Chẳng trọn đường trần giữ phận an
Sắc tức thị không tròn chánh niệm
Vô thường tỏ rõ cớ chi bàn

Kim Phượng