Thứ Tư, 30 tháng 5, 2018

Thơ Tranh: Tâm Điểm


Thơ: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh