Thứ Năm, 10 tháng 5, 2018

Khuất Nẻo Đường Dài


Lần đầu chẳng một câu chào
Như mây trời đất đảo chao theo lòng
Bởi ai dáng mỏng thong dong
Thiên thanh tà áo bắt mong nhớ hoài
Người xa khuất nẻo đường dài
Lưng ong đài cát ngày ngày mộng mơ

Kim Phượng