Thứ Sáu, 28 tháng 4, 2017

Thu Vàng Vận Nước


Hình Ảnh &Thơ: Nguyễn Cao Khải
Thơ Tranh: Kim Oanh