Thứ Ba, 4 tháng 4, 2017

Vắng


(Từ Kêu Đò - Đợi Đò của Mai Xuân Thanh và Kim Phượng)

Con đò vẫn cắm sào bến lặng
Người đưa đò đã vắng nơi nao
Chiều buồn... lặng lặng... nao nao...
Vẳng nghe tiếng lá lao xao... gọi Người...

dovaden2010