Thứ Năm, 17 tháng 12, 2015

Nhánh Lá Tình Em - Thơ Yên Dạ Thảo - Thy Cúc Diễn Ngâm

( Từ Bài Lời Tình Thơ của Đỗ Hữu Tài )Thơ Yên Dạ Thảo 
Thy Cúc Diễn Ngâm
Đăng nhận xét