Thứ Tư, 30 tháng 12, 2015

Trải LòngTay gom con chữ trải lòng
Tiếng lời tha thiết đôi dòng biệt ly
Gửi theo xác pháo vu qui
Giao bôi chén rượu xuân thì vùi sâu
Ngậm ngùi chôn chặt tình đầu
Ven sông hoa rụng một màu tóc tang
Sầu dâng cạn đáy Tương giang
Nghìn thu khóc hận trắng hàng bài thơ

Kim Phượng

Đăng nhận xét